Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Radcy Prawnego Annę Cholewiak

I

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kancelarię Radcy Prawnego Anna Cholewiak w Pajęcznie, ul. Wrzosowa 7, 98-330 Pajęczno, NIP 9930509949. Z Administratorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem korepspondencyjnym bądź mailowo: biuro@kancelaria-cholewiak.pl

II

Cel, podstawy prawne i czas przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. 1)  Udzielnie pomocy prawnej (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit c) RODO); 
 2. 2)  Wykonywanie umowy przez Kancelarię (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 3. 3)  Podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art.6 ust. 1 lit. b) RODO); 
 4. 4)  Spełniania wymogów wynikających z przepisów prawa (w tym podatkowego i rachunkowości) (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c) RODO); 
 5. 5)  Cele archiwizacyjne (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c) RODO i z art.6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię; 
 6. W celu weryfikacji, czy przy wykonywaniu usług prawnych nie wystąpi konflikt interesów (podstawa z art.6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art.6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż jest to cel wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię; 
 7. W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 8. 9Zapobieganie oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Kancelarię (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f) RODO); 
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji (podstawa z art.6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres ich przydatności

III

Podmioty, którym przekazywane są dane 

Kancelaria może ujawniać dane osobowe:

 1. Podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi księgowe i rachunkowo-podatkowe; 
 2. Podmiotom, które realizują na rzecz Kancelarii usługi związane z technologią informacyjną (TI) oraz usługi informatyczne; 
 3. Podmiotom, które prowadzą działalność pocztową lub usługi kurierskie, 
 4. Podmiotom współpracującym z Kancelarią przy wykonywaniu usług prawnych; 
 5. Pracownikom kancelarii przy wykonywaniu przez nich obowiązków. 

IV

Okres przechowywania danych osobowych

Dane są przechowywane przez okres trwania umowy z Klientem, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii w tym co najmniej przez okres przedawnienia roszczeń.

V

Prawa osób, których dane dotyczą

1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a) dostępu do danych,

b) do otrzymania kopii danych,

c) do sprostowania danych,

d) do usunięcia danych,

e) do ograniczenia przetwarzania,

f) do przenoszenia danych,

g) do sprzeciwu,

2. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się wykorzystując dane kontaktowe opisane w pkt I niniejszej polityki

VI

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzi Pan/Pani, że jego dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.

VIII

Informacja czy podanie danych jest dobrowolne

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia pomocy prawnej lub brakiem możliwości wykonania umowy lub realizacji innych celów, do których dane osobowe są niezbędne.
W odniesieniu do przetwarzania danych w zakresie potrzebnym do zawarcia umowy z Kancelarią podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy z Kancelarią.